ระบบการเรียนรู้แบบ 4 ขั้นตอน

แนะนำระบบการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนของ KPG Live

ฝึกฝน สื่อสารและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์ อย่างเป็นระบบ 4 ขั้นตอน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้
การเรียนในแต่ละบทเรียนจะเป็นไปตาม 4 ขั้นตอน ดังนี้
  • ขั้นตอนที่ 1) พรีวิว (Preview) เพื่อการศึกษาเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวก่อนคลาสเรียน
  • ขั้นตอนที่ 2) คาบเรียน (Class) คาบละ 40 นาที คลาสสดกับครูผู้สอนผ่าน Zoom / Skype
  • ขั้นตอนที่ 3) ฝึกเขียน (Homework) การบ้านหลังคาบเรียน
  • ขั้นตอนที่ 4) ทบทวนบทเรียน (Review) ทบทวนและทำความเข้าใจเนื้อหาบทเรียน


แนะนำปุ่มเมนูต่าง ๆ 

  • หมายเลข 1 แสดงจำนวนคาบเรียนทั้งหมดที่สมัครเรียนเอาไว้
  • หมายเลข 2 แสดงระยะเวลาเรียน วันที่สามารถเริ่มเรียนได้ จนถึงวันสุดท้ายที่สามารถลงเรียนได้
  • หมายเลข 3 แสดงจำนวนคาบเรียนที่เหลือที่สามารถลงเรียนได้
  • หมายเลข 4 แสดงจำนวนคาบเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียน
  • หมายเลข 5 แสดงจำนวนคาบเรียนที่ได้เข้าเรียนไปแล้ว
  • หมายเลข 6 แสดงจำนวนคาบเรียนที่ลงเรียนไว้
กล่องสี่เหลี่ยมสีเขียว ดาวน์โหลดหนังสือเรียน
วงกลมสีเหลือง Step 1 เมนู Preview แบบฝึกหัดก่อนเรียนที่ผู้เรียนต้องทำก่อนเริ่มคลาสเรียน
วงกลมสีแดง Step 2 เมนู เนื้อหาที่ผู้เรียนต้องเรียนในคลาสเรียนสดออนไลน์ และแบบประเมินจากครูผู้สอนหลังเรียน
วงกลมสีน้ำเงิน Step 3 เมนู การบ้าน
วงกลมสีส้ม Step 4 เมนู Review แบบฝึกหัดหลังเรียนที่ผู้เรียนต้องทำหลังเลิกเรียน

ขั้นตอนที่ 1) พรีวิว (Preview) เพื่อการศึกษาเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวก่อนคลาสเรียน

Step 1 การทำแบบฝึกหัดก่อนเรียน
1. ให้ผู้เรียนกดปุ่ม "Step 1" ในคลาสเรียนนั้น ๆ เพื่อเริ่มทำแบบฝึกหัดก่อนเรียน
2. เมื่อกดเข้าไปแล้วจะขึ้นหน้าต่าง ให้ผู้เรียนทำให้ครบทุกบท ดังรูป
โดยแบบฝึกหัดจะมีทั้งหมด 7 ส่วน ดังรูป
ในส่วนที่ 6 แบบฝึกหัดการพูดกับระบบ AI (เพื่อประเมินการออกเสียง) จะเป็นดังรูป
3. หลังจากทำแบบฝึกหัดในบทนั้นเสร็จแล้ว ให้ผู้เรียนกด "Next" จากนั้นจะมีข้อความในกรอบสีดำขึ้น เพื่อยืนยันว่าผู้เรียนได้ทำแบบฝึกหัดบทนี้ครบหมดทุกข้อแล้ว และกดปุ่ม "Yes" เพื่อไปบทต่อไป ดังรูปภาพ
**ผู้เรียนจะต้องกด "Next" แบบนี้ไปทุกบท

ขั้นตอนที่ 2) คาบเรียน (Class) คาบละ 40 นาที คลาสสดกับผู้สอนผ่าน Zoom / Skype

Step 2 การเข้าคลาสเรียน สอนสด และการดูแบบประเมินหลังเรียน

การเข้าคลาสเรียน

1. ก่อนเข้าคลาสเรียน ผู้เรียนจะสามารถดูเนื้อหาส่วนต่าง ๆ ที่จะสอนโดยครูผู้สอนได้ ดังรูป 
2. หลังจากผู้เรียนทำแบบฝึกหัดก่อนเรียนเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม "เริ่ม" ตามลูกศร ดังรูป
หรือ หากผู้เรียนได้ทำแบบฝึกหัดก่อนเรียนล่วงหน้าแล้ว ผู้เรียนสามารถกด "เริ่ม" คลาสเรียนได้จากหน้าหลักของเมนู "คลาสเรียนของฉัน" ได้เลย

การดูแบบประเมินหลังเรียน

หลังจากที่เรียนจบคลาสแล้ว ครูผู้สอนจะมี Feedback
1. กดเมนู "คลาสเรียนของฉัน"
2. กดปุ่ม ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2
จะแสดงผลดังรูปนี้
3. เลื่อนลงมาด้านล่าง จะมีให้ผู้เรียนประเมิน Feedback ของครูผู้สอนว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด สามารถประเมินตามความคิดของผู้เรียนได้เลย

ขั้นตอนที่ 3) ฝึกเขียน (Homework) การบ้านหลังคาบเรียน

Step 3 การทำ-ส่งการบ้านหลังเลิกคลาสเรียน
1. ให้ผู้เรียนกดปุ่ม "คลาสเรียนของฉัน"
2. กดปุ่ม "Step 3" จะขึ้นหน้าต่างดังรูปที่ 2
ผู้เรียนสามารถทำการบ้าน และกด "Submit" ส่งให้ครูผู้สอนได้เลยก่อนที่จะกด "Next" เพื่อไป Step 4
เมื่อครูผู้สอนได้ทำการตรวจเช็คการบ้านแล้ว ผู้เรียนจะสามารถเห็นข้อผิดพลาดที่ครูผู้สอนได้ทำการแก้ไขให้ ดังรูป

ขั้นตอนที่ 4) ทบทวนบทเรียน (Review) ทบทวนและทำความเข้าใจเนื้อหาบทเรียน


Step 4 การทำแแบบฝึกหัดหลังเรียน 
1. ให้ผู้เรียนกดปุ่ม "คลาสเรียนของฉัน" 
2. กดปุ่ม "Step 4" 
จะขึ้นหน้าต่างดังรูป ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียนตามหมายเลขที่ขึ้นให้ครบทุกบทเรียนและทำทุกครั้งหลังเลิกเรียน
โดยแบบฝึกหัดหลังเรียนจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังรูป
หลังจากที่ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียนเสร็จหมดแล้ว เมนู "ลูกศรในวงกลมสีดำ" คือผลลัพธ์แบบฝึกหัดที่ผู้เรียนได้ทำว่า ได้ผลลัพธ์เท่าไร ออกมาดีกว่าแบบฝึกหัดก่อนเรียนมากน้อยเพียงใด
หลังจากที่ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดก่อนเรียน เข้าเรียนคลาสเรียน ทำการบ้าน และทำแบบฝึกหัดหลังเรียน ทั้งหมด 4 Step เสร็จครบทั้งหมดแล้ว หน้าหลักของบทนั้นของผู้เรียนจะขึ้นเป็นวงกลมสีน้ำเงิน-เครื่องหมายถูก และจะแสดงเปอร์เซนต์ความคืบหน้าของบทเรียนนั้น ๆ ดังรูปตัวอย่าง 
**สังเกตได้จากสี่เหลี่ยม-วงกลมสีเขียว**